آشنایی مختصر با رشته ی مهندسی عمران و مشاغل مرتبط

آشنایی مختصر با رشته ی مهندسی عمران و مشاغل مرتبط  

سرپناه از نیازهای اساسی و اولیه ی  انسان است که دردوره های مختلف زندگی به صورت های گوناگون به آن  پاسخ داده شده است. انسان  های اولیه برای پناه گرفتن از غارها که ساخته ی دست طبیعت بود بهره می گرفتند امابا گذشت زمان، آدمی با به کارگیری ابزارهایی که خودساخته بود و با استفاده ازمنابعی که طبیعت در اختیارش قرار داده بود، اقدام به ساخته محلی برای زندگی خود کرد. بدین گونه با پیدایش اولین سر پناه دست ساز بشر،پایه و اساس مهندسی عمران شکل گرفت.


ادامه مطلب...