دبیرستان پسرانه دوره دوم دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

درس گسسته

کلیدهای طلایی برای موفقیت در درس ریاضی

  کلیدهای  طلایی برای موفقیت در درس ریاضی

1- بهتراست ریاضی را ازسال اول دبیرستان شروع کنیم زیراسنگ بنای علمی  شما   می باشد ولی ازمثال ها شروع کنید بدون توجه به پاسخ یا راه حل آنها که در کتاب درسی نوشته شده است، سپس دست به مقایسه بزنید

2-  بیش از 99% دانش آموزان، ریاضی راازروی جزوه وکتاب کمک آموزشی    می خوانند نه از روی کتاب درسی خودشان واین یک خطای بزرگ ومصطلح است

3- سعی کنید تمام متن کتاب را به صورت خط به خط خوانده وکنترل نمائید

ادامه مطلب...