برترین رتبه های کنکور سراسری 96

      سجاد معینی پور          محمدحسین محمدی راد           امیرعباس صالحی              سید نوید طاوسی

           رتبه 39                            رتبه 88                             رتبه 248                           رتبه271

      مهندسی صنایع              مهندسی کامپیوتر                مهندسی شیمی              مهندسی مکانیک      

دانشگاه صنعتی امیرکبیر          دانشگاه امیرکبیر            دانشگاه صنعتی شریف        دانشگاه صنعتی اصفهان

            مرتضی بارورز                امیرحسین مشهدی            علیرضا حسن زاده                دانیال صادقی

               رتبه 461                          رتبه 596                          رتبه597                         رتبه 690 

         مهندسی مکانیک                 مهندسی برق                   دندانپزشکی                     ادبیات هنری  

دانشگاه صنعتی اصفهان          دانشگاه صنعتی اصفهان     علوم پزشکی اصفهان            دانشگاه سوره تهران

   امیرحسین شاه زمانی       محمدرضا عموسلطانی              محمد حقیقی                رضا عزیززادگان 

          رتبه 791                          رتبه 1007                         رتبه 1342                      رتبه 1386

       مهندسی عمران             مهندسی مکانیک                  مهندسی برق              مهندسی مکانیک 

دانشگاه صنعتی اصفهان     دانشگاه صنعتی اصفهان      دانشگاه صنعتی اصفهان      دانشگاه صنعتی اصفهان

        حسین زاهدیان                 صابر هاشمیان                    عباس شاهین                 محمدجواد مختاری 

           رتبه1580                         رتبه2527                          رتبه2657                         رتبه 2830 

        مهندسی برق                  دندانپزشکی                     مهندسی نفت                   مهندسی عمران 

دانشگاه صنعتی اصفهان           دانشگاه همدان         دانشگاه صنعتی نفت  آبادان       دانشگاه صنعتی اصفهان

                                                                                                

افتخارات و دستاوردها