شعار سال دبیرستان دوره دوم پسرانه کمال دانشگاه صنعتی اصفهان

برنامه هفتگی سال تحصیلی 98 -97

راهیابی به مرحله کشوری جشنواره جوان خوارزمی

رتبه اول کشوری دانش آموز مسیح باقری

تفاوت تلاش هوشمندانه با تلاش بدون برنامه

هر فردی برای رسیدن به هدف تلاش هوشمندانه نیازدارد.

برگزاری آزمون نهج البلاغه در روز نهج البلاغه

شرکت در همایش روز فیزیک

برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی - دوشنبه 27آذرماه

تفاوت افراد با برنامه وبدون برنامه

اقامه نماز جماعت