Educational Complex of IUT
اسلاید 1اسلاید 2

برنامه های مورد نیاز

برای استفاده از سایت و سامانه می توانید برنامه های زیر را دانلود نمایید:

Adobe Reader

FireFox Flash Player