دبیرستان پسرانه دوره دوم دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

نشریه الکترونیکی

جلسه والدین و دانش آموزان ورودی پایه دوازدهم تجربی

افتخار آفرینان دبیرستان دوره دوم پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 99-98

جلسه شورای دبیران پایه دوازدهم 19 خرداد99

جلسه شورای دبیران 26 فروردین 99