تفاوت تلاش هوشمندانه با تلاش بدون برنامه

هر فردی برای رسیدن به هدف تلاش هوشمندانه نیازدارد.

موفقیت دانش آموز آتشی

کسب رتبه اول ودوم استان درپرسش مهر توسط جناب آقای نیکخواه ودانش آموز جناب آقای یونس فرزین فرد

کارگاه آموزشی تربیت فرزند

نفرات برتر آزمون پیشرفت تحصیلی در دبیرستان آذرماه96(برگزارکننده داره کل آموزش وپرورش استان)

نفرات برتر آزمون پیشرفت تحصیلی پایه دهم ویازدهم رشته تجربی وریاضی(آذرماه96)

مدل پومودر ومطالعه

تکنیک پومودور(مدلی برای مطالعه )

تفاوت افراد با برنامه وبدون برنامه

13 کاری که افراد موفق انجام نمی دهند

نحوه تحلیل آزمون

نحوه تحلیل آزمون را در فایل زیر مشاهده کنید

فایل های ضمیمه :