درس هفتم زبان چهارم

1- درس هفتم زبان انگلیسی چهارم دبیرستان

2- آزمون جامع درس هفتم زبان انگلیسی چهارم

3- پاسخنامه آزمون جامع درس هفتم زبان چهارم

سوالات ریاضی کنکورسراسری86 تا89

سوالات ریاضی کنکورسراسری از سال 86 تا89 همراه با پاسخنامه

فایل های ضمیمه :

سوالات ریاضی کنکور سراسری85-84

سوالات ریاضی کنکورسراسری 84تا85 همراه با پاسخنامه

فایل های ضمیمه :

جزوه قواعد عربی کنکور

جزوه قواعد عربی کنکور برای کلیه پایه های تحصیلی

فایل های ضمیمه :

اولویت مطالعه دروس وبودجه بندی کنکور

بودجه بندی واولویت مطالعه دروس کنکوربرای دانش آموزان سال چهارم

گرامر وسوالات زبان سوم دبیرستان

1- گرامر وسوالات درس ششم زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان

2- درس ششم  زبان انگلیسی  سال چهارم دبیرستان

3- آزمون جامع  درس ششم زبان انگلیس چهارم

بازآموزی درس اول زبان سال سوم دبیرستان

باز آموزی درس اول زبان انگلیسی سوم دبیرستان شامل گرامرو  و سوالات درقالب تست

مجموعه گرامروسوالات درس پنجم زبان انگلیسی سوم

مجموعه  گرامر وسوالات درس پنجم زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان

پاسخنامه درس سوم ،چهارم وپنجم زبان انگلیسی چهارم

پاسخنامه درس سوم ،چهارم وپنجم زبان انگلیسی کلاس چهارم

آزمون درس چهارم وپنجم وجامع زبان انگلیسی

آزمون درس چهارم وپنجم وجامع زبان انگلیسی سال چهارم ریاضی وتجربی