آیین نامه انضباطی آموزشگاه

آیین نامه انضباطی آموزشگاه

1- رعایت شعائر دینی. حسن رفتار وهمکاری با سایر دانش آموزان و رعایت ادب وبرخورداری از کلام مناسب ومتین در محیط مدرسه وکلاس درس

2- حضور به موقع در مدرسه قبل از مراسم آغازین(صبحگاه) و کلاس، درتمام مدتی که مدرسه رسما دایر است.(ترک کلاس بدون اجازه دبیر و بدون هماهنگی معاون مدرسه مجاز نمی باشد) خروج از محدوده مدرسه بدون هماهنگی واجازه مسولین مدرسه ممنوع می باشد.

3- رعایت بهداشت فردی و توجه به نظافت عمومی و همکاری با مسوولین در پاکیزه نگهداشتن محیط مدرسه.


ادامه مطلب...

درباره ما


باتوجه به موقعیت جغرافیایی دانشگاه صنعتی اصفهان(واقع در شمال غربی اصفهان) به عنوان یکی از مراکز علمی معتبر در نظام آموزش عالی کشور وضرورت جذب ونگهداشت هیئت علمی مجرب وتوانمند از یک سو ودغدغه استادان برای تحصیلی فرزندان خود از سوی دیگر ،مسوولین دانشگاه را بر آن داشت تازمینه تحصیلات فرزندان  استادان دانشگاه را در مدارسی با کیفیت آموزشی مطلوب فراهم آورد.


ادامه مطلب...