آشنایی با رشته ی مهندسی صنایع و موقعیت شغلی در ایران

آشنایی با رشته ی مهندسی صنایع و موقعیت شغلی در ایران  

دیباچه

 "آیا این بهترین روش است؟" این سؤالی است که فکر یک مهندس صنایع را دائماً به خود مشغول می‌کند تا به این وسیله بهترین راه را برای تولید محصول و حل مسائل و مشکلات یک واحد صنعتی یا خدماتی پیدا کند.


ادامه مطلب...