آشنایی با رشته ی مهندسی و علم مواد و گرایش های آن

آشنایی با رشته ی مهندسی و علم مواد و گرایش های آن  

  مهندسی مواد یکی از رشته های مهندسی است که به درستی لقب مادر رشته های مهندسی را به خود اختصاص داده است. این رشته به عنوان یک رشته مستقل، قدمتی حدود هفتاد ساله دارد.


ادامه مطلب...